Produktserie: Lars-Erik Appelgren

Lars-Erik Appelgren är veterinär och professor emeritus i farmakologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Under sin verksamma tid som lärare och forskare har Appelgren publicerat drygt 100 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter. Efter pensioneringen 2001 har publiceringen främst rört veterinärmedicinsk historia med fokus på grundaren av veterinärmedicinen i Sverige, Peter Hernquist, och hans efterlämnade handskrifter och det av honom grundade Boskapsapoteket. Boken Boskapsapoteket – fanns det bot för sot? gavs ut i egen regi 2016. 2019 tilldelades Lars-Erik Appelgren Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium för att ”under många år utfört ett mycket betydelsefullt arbete för att lyfta fram ett viktigt men ofta förbisett område av medicinhistorien: veterinärmedicinen.”