Stiftelsen

Alba Langenskiölds Stiftelse bildades år 1957 och ska enligt stadgarna ”främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål samt att främja landets näringsliv.”

Under årens gång har stiftelsen varit engagerad i ett antal kulturprojekt, varav flera har drivits i egen regi. År 2004 startade stiftelsen Bokförlaget Langenskiöld för att fylla den lucka som uppstått till följd av kommersialiseringen av bokbranschen.

I Alba Langenskiölds styrelse sitter: styrelseordförande Elisabeth Tamm samt styrelseledamöterna Anne Langenskiöld Folke och Mats Holmer.

Ansökningar

Ansökningar om projektstöd från Alba Langenskiölds Stiftelse kan skickas till stiftelsen@langenskiolds.se. Projektbeskrivningen skall rymmas inom en A4-sida. Stiftelsen har inte möjlighet att besvara ansökningar och förfrågningar, utom i de fall då styrelsen beslutat att tillstyrka dem. Sammanträden angående inkommande ansökningar äger rum 3–4 gånger årligen. Stiftelsen ger aldrig bidrag till enskilda personer.